Page 1 - Chytrý zpravodaj - Moravská Ostrava a Přívoz 05/2022
P. 1

ZPRAVODAJ CENTRUM


                 Jarní úklid             Velikonoční trhy            Navštivte
                 a výsadba              v centru                Ostravskou
                 letniček               Ostravy                muzejní noc

                 Strana 4               Strana 6                Strana 14
      KVĚTEN 2022                                          www.moap.cz

     Slavnostní akce pořádáme v obřadní                                Milé čtenářky,
                                                      milí čtenáři,
     síni i na jiných krásných místech                                teplých slunečných
                                                      dnů pozvolna při-
                                                      bývá a po dvou
                                                      letech koronaviro-
                                                      vých omezení se
                                                      konečně můžeme
                                                      společně potkávat
                                                      na  nejrůznějších
                                                      kulturních i spor-
                                                      tovních akcích, což
                                            mě nesmírně těší. První vlaštovkou byl letoš-
                                            ní velikonoční jarmark, na který se i navzdo-
                                            ry aprílovému počasí vydalo mnoho z vás.
                                            Někdo sem přišel na velikonoční nákupy,
                                            jiné přilákal bohatý kulturní program, který
                                            připravilo naše Centrum kultury a vzdělává-
                                            ní (CKV). Na všech však bylo vidět, jak jsou
                                            rádi, že se zas něco děje, že se mohou bavit.
                                            Velikonočním jarmarkem to však teprve začí-
                                            ná. Věřím, že už se budeme potkávat na podob-
                                            ných akcích pravidelně. V sobotu 28. května se
     Starosta Petr Veselka při vítání občánků v obřadní síni městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  naše radnice i CKV zapojily do Ostravské mu-
     v Nové radnici.
                                            zejní noci. Přijďte v tento den od 16 hodin na ná-
      Narození dítěte patří k nádherným životním  se dá předpokládat, že letošní počet svateb bude  městí Dr. E. Beneše a užijte si bohatý program,
     okamžikům, které je třeba oslavovat. Nově na- opravdu vysoký a zcela jistě předčí 132 uzavře- který jsme připravili. Můžete také nahlédnout
     rozené občánky s trvalým pobytem v Moravské  ných manželství z loňského roku.  do Klubu Atlantik či do Minikina. Podrobné in-
     Ostravě a Přívozu proto pravidelně vítáme na  „Nejčastěji oddáváme nové páry v naší ob- formace o muzejní noci přinášíme na straně 14.
     slavnostním ceremoniálu. Ten je zcela dobro- řadní síni, kterou máme v budově Nové radnice  Zavítat můžete i na květnový koncert Stromboli,
     volný a rodiče se mohou sami rozhodnout, zda  na Prokešově náměstí, ale svatební obřady po- který pořádá klub Parník v Garage Clubu, nebo
     do naší obřadní síně se svým dítětem pro pa- řádáme i v Petřkovicích, Lhotce a Hošťálkovi- piknikový happening Férová snídaně.
     mětní list a malý dárek dorazí.    cích, tedy obvodech, pro něž vede náš obvod ma- Zveme všechny také na Den dětí, který se
      V uplynulých dvou letech bylo však vítání ob- triky. Často však vyjíždíme za svatebním slibem  uskuteční 1. června na Masarykově náměstí
     čánků kvůli koronavirovým omezením výrazně  i na jiná krásná místa jako je Vila na Landeku,  a na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, jimiž
     omezeno. Loni byly zrušeny hned tři akce a při  Bistropen v areálu Hornického muzea Landek,  v sobotu 25. června slavnostně zahájíme, opět
     zbývajících třech ceremoniálech jsme přivíta- GolfPark ve Lhotce a jezdíme i do Dolní oblasti  na obou březích řeky, i letní akce CKV, které
     li pouze 72 nově narozených dětí. I proto byly  Vítkovice, jejíž část je na území našeho obvodu.  budou probíhat od 5. července do 23. srpna
     v prvním pololetí vyhlášeny hned čtyři termíny  Zde oddáváme zejména v Brickhousu anebo na  v Komenského sadech. V polovině června se
     vítání občánků. Do dubna k nám zavítalo cel- prostranství pod Těžní věží. V poslední době si  uskuteční úžasná charitativní módní přehlídka
     kem 57 miminek a další přivítáme už 4. června.  páry oblíbily i HogoFogo bistro na Sokolské tří- s Bílou Holubicí v naší Dvoraně, v červenci se
     „Rodičům dětí zasíláme pozvánku na tuto slav- dě anebo Multižánrové centrum SKY nedaleko  vrátíme v čase na akci První republika s vůní
     nostní akci. Ti, kteří ji neobdrží, ať již proto, že  Stodolní ulice. Letos jsme oddávali i v Komorní  kávy. Poslední srpnový víkend dorazí do cen-
     bydlí na jiné adrese nebo nejsou na schránce  scéně Aréna,“ popisuje netradiční krásná místa,  tra na Řezbářské sympozium i řezbáři. Od září
     správně označeni, se mohou přihlásit telefonic- kde probíhají svatební obřady, starosta centrál- se pak na nové projekty mohou těšit i dříve
     ky na tel. č. 599 442 812,“ vysvětluje Zuzana  ního městského obvodu Petr Veselka, který je  narození, s nimiž se opět začneme setkávat
     Kaňáková z oddělení matriky a ohlašovny. zároveň jedním z oddávajících.   v Parníku. Jsem přesvědčen, že se na Masary-
      Stejně tak se doslova roztrhl pytel se svateb- K nádherným okamžikům v obřadní síni patří  kovo i Jiráskovo náměstí postupně vrátí většina
     ními obřady. K 23. dubnu se uskutečnilo v na- i jubilejní svatby – kamenná, diamantová nebo  tradičních akcí i dalších organizací a centrum
     šem obvodu 28 svateb a osm párů zde uzavře- zlatá. Ty se konají vždy na základě žádosti osla- bude opět žít tancem, zpěvem i smíchem.
     lo registrované partnerství. Dalších 72 obřadů  venců, případně jejich rodinných příslušníků.  Přeji všem spoustu slunečných dnů plných zá-
     a 6 registrovaných partnerství je již objednáno  Letos se uskutečnil jeden tento krásný obřad  bavy a smíchu.
     a tyto počty se zvyšují každým dnem. Už nyní  a další je naplánován.             Petr Veselka, starosta
   1   2   3   4   5   6