Page 1 - Chytrý zpravodaj - Slavičín 02 2022
P. 1

2  ročník 46                                                  Únor 2022
       a
       a
        le
        le
        le
      al
      al
      al
       n
       n
          p
               ro
              o
               ro
                    ot
                di
          lá
          lá
          lá
           k
           ka
    Ka
    Ka rn ev al n n n a le d d d ě ě p ř ř i lá ka l mn oh o ro d di n s s d ě ě tm i. F ot o: D DM S la v v vi č í n
    Ka
    Ka
    Ka
    Ka
    Karneval nna ledě ppřilákal mnoho roodin ss dětmi. FFotto: DDDMM Slaavičín
     n
     ev
     ev
     rn
    a
     rn
    Vážení a milí spoluobčané, mnozí z Vás ten  našeho města nebo návštěvníky obležené klu- lovny. Podle toho, zda nakonec proběhnou úno-
    pocit znají. Není Vám dobře, přestáváte cítit ja- ziště v Zámeckém parku. V případě dostateč- rové kulturní akce, či nikoliv, určíme nástup sta-
    kékoliv vůně či zápach a na antigenním testu se né sněhové pokrývky se pak můžeme těšit i na  vební fi rmy do našeho největšího společenské-
    Vám vzápětí objeví dvě červené čárky. I mě v led- tradiční běžkařské stopy. Moji lednovou karanté- ho zařízení. Podrobně se o ní dozvíte z příštího
    nu potkalo to, čemu jsem mnoho měsíců s po- nu obohatil i vynikající zimní internetový článek  čísla zpravodaje, nicméně už nyní je dobré po-
    mocí očkování unikal – nemoc covid-19. Zdlou- o „slavičínském“ lyžařském vleku na Kopánkách,  čítat s provizoriem, kdy Sokolovnu nebudeme
    havý průběh choroby ze mě rázem udělal z ak- za kterým stojí náš rodák a badatel o zapome- moci využívat. Odměnou nám bude modernizo-
    téra dění pouhého pozorovatele. Díky novým ka- nutých lyžařských vlecích Vilém Kledrowetz. vané zázemí, které už po rekonstrukci volá mno-
    merám, které snímají město z mnoha úhlů, to  Covid-19 nejenže způsobil moji delší absenci,  ho let.  Pevné zdraví přeje váš starosta
    šlo. Vychutnal jsem si sněhem pokrytá místa  rozhodne také o startu velké rekonstrukce Soko-  Tomáš Chmela
                           Zveme Vás na Valašské křoví
                            Před dvaceti lety se, tehdy nové, divadlo SemTamFór rozhodlo, že ve Slavičíně uspořá-
                           dá přehlídku amatérských divadel z nejbližšího okolí. Nikoho tehdy nenapadlo, že vzniká tra-
                           dice, která se ve slavičínské Sokolovně udrží 20 let. Poslední dva roky nepřály divadlu celko-
                           vě a bylo to, samozřejmě, znát i na Valašském křoví. Přesunuté termíny, omezení a opatření
                           jak pro divadla, tak pro diváky. To vše festivalovou činnost poněkud přibrzdilo. Také letos není
                           možné uspořádat Valašské křoví v plné parádě. Z důvodu plánované rekonstrukce Sokolovny
                           se uskuteční už v únoru. Omezení posledních dvou let navíc způsobila, že celá řada souborů
                           nemohla zkoušet a uvést premiéry svých inscenací.
                            I přes tato omezení se však podařilo připravit divadelní program na 4 dny, na které Vás sr-
                           dečně zveme. V programu naleznete jak nové představení SemTamFóru (Čapkovy Povídky
                           z jedné a druhé kapsy v dramatizaci slavičínského rodáka Jaroslava Durďáka), tak soubo-
                           ry z celé Moravy.
                            I když bude Křoví zasaženo aktuálními opatřeními, které bude třeba dodržovat, je návště-
                           va divadla jednou z nejbezpečnějších činností, kterou můžete vykonávat. Samozřejmě sle-
                           dujte aktuální informace ke konání Valašského křoví na Facebooku a webových stránkách
                           www.valasskekrovi.cz a www.mesto-slavicin.cz.
                            Prosíme všechny diváky o vstřícnost, dodržování platných pravidel a také o návštěvu. Přijď-
                           te podpořit divadlo v této nelehké době a pomoci mu tak k lepším zítřkům. Za tradiční podpo-
                           ru velmi děkujeme městu Slavičín, Ministerstvu kultury ČR i Zlínskému kraji a také všem po-
                           mocníkům a dobrovolníkům, kteří s jeho realizací pomáhají. Na vaši návštěvu se těší celý sou-
                           bor divadla SemTamFór – na viděnou v divadle.     Jan Julínek
   1   2   3   4   5   6