Page 1 - Chytrý zpravodaj - Slavičín 03 2022
P. 1

3  ročník 46                                                 Březen 2022

    Vážení a milí spoluobčané,     neobejde bez zahraničních zaměstnanců. Nicméně ani složitá situace v nedaleké kraji-
    tento úvodník píšu v čase, kdy východně od naší  Nejčastěji jsou to právě občané Ukrajiny. Žijí  ně nezastaví to, co již všichni očekáváme – pří-
    země roste napětí. Ustupující koronavirovou si- mezi námi a to, že o nich většina z nás příliš neví,  chod jara. Jaro bude u nás ve Slavičíně ve zna-
    tuaci tak střídá hrozba konfl iktu, který si nikdo  svědčí o důvodu jejich přítomnosti. Tím je prá- mení velké rekonstrukce Sokolovny, která trochu
    z nás nedovede představit. Ukrajina se nám  ce. Ukrajina nyní prožívá velmi těžké chvíle. Asi  pozmění chod kulturních akcí. Přesto věřím, že
    může zdát velmi vzdálená, nicméně v mých  všichni si přejeme, aby nezachvátilo tuto zemi  na kulturu a sport nezanevřeme a že po mnoha
    očích je naopak velmi blízká. Žijeme totiž  zlo války. Pokud nastane to nejhorší, buďme při- měsících koronavirových omezení si zase najde-
    ve městě, které čelí fenoménu extrémně nízké  praveni být solidární stejně jako v životě. Nikdy  me čas zapojit se do aktivit, které našemu měs-
    nezaměstnanosti. Ta je prakticky nejnižší v celé  totiž nemůžeme vědět, kdy budeme pomoc dru- tu dávají život. Dobrou jarní náladu přeje
    republice, a již nyní se proto řada našich fi rem hých potřebovat my.         Váš starosta, Tomáš Chmela                                 Přivítejme jaro putováním ke studánkám
                                  Studánek si lidé odjakživa vážili, neboť pro ně bývaly cenným zdro-
                                 jem dobré pitné vody. Jejich údržbě věnovali velkou pozornost, otvírá-
                                 ní studánek bylo jedním ze způsobů, jak přivítat jaro. S rozvojem vo-
                                 dovodních sítí přišlo období, kdy se studánky začaly ztrácet a zanikat.
                                 Mnohé studánky z povědomí lidí zmizely společně s pamětníky, kte-
                                 ří je využívali.
                                  Loni byly zpřístupněny dvě zpola zapomenuté studánky na katastru
                                 Slavičína. Právě k nim se vypravíme v neděli 27. března. Sraz účastní-
                                 ků je u zastávky Radnice ve 13.30 hodin. Odtud vyrazíme po ulici Luha-
                                 čovská směrem k lesíku za novými domy u benzinky, v jehož středu se
                                 u soutoku dvou potůčků nachází studánka Schodnica. Od ní se vydá-
                                 me do Jamného ke studánce U Dubu. Nedaleko ní se nachází příhodné
                                 místo, kde si opečeme špekáčky. Vycházku zakončíme na zemědělské
                                 cestě do Hrádku, od níž cesta vede k nové ulici K Loukám.
                                  Trasa je dlouhá minimálně pět kilometrů, není náročná, zvládnou ji
                                 i mladší děti. Upozorňujeme, že ke studánce Schodnica není přístup
                                 pro dětské kočárky.
                                               Městské infocentrum Slavičín
   1   2   3   4   5   6