Page 1 - Chytrý zpravodaj - Beroun 03 2022
P. 1

3/2022         BEROUNSKÝ R ADNIČNÍ                 pro elektrokola n Rozpis svozu
                                                  UVNITŘ LISTU:
                                             n Město chystá nové stanice

                                              odpadu od rodinných domů
        měsíčník      LIST                         n Představení projektu trenéři
                                              do škol n Zemřel profesor
       Královského
       města Berouna                                gymnázia a držitel Ceny města
     XX. ročník zdarma                                    František Hampl


     Od března platí nový harmonogram       svozu odpadu v rodinné zástavbě     O d letošního března dojde  se budou měnit – 1. týden SKO,  jednou za tři týdny. Pokud by se  ka Soňa Chalupová. Ve speciálně
                               opravdu stalo, že se popelnice za-
                  2. týden plast, 3. týden SKO a 4.
                                            odůvodněných případech bude
      v Berouně ke změně systému
     třídění odpadu, jehož součástí  týden papír. Na základě získa- plní dříve, mohou občané odložit  také možné přistoupit ke zvýšení
     je i změna harmonogramu svo- ných zkušeností a vyhodnocení  odpad do kontejnerů umístěných  objemu nádoby např. ze 110 l na
     zu odpadu v rodinných domech.  výsledků bychom rádi výhledo- na veřejných prostranstvích u by- 240 l. Tyto případy se však budou
     Hlavním cílem tohoto projektu je  vě přistoupili ke svozu všech tří  tových domů nebo ho odvézt do  posuzovat individuálně.
     snížení množství směsného ko- komodit v pravidelném cyklu  sběrného dvora,“ sdělila starost- dokončení na straně 2
     munálního odpadu (SKO) v čer-
     ných popelnicích. Tento odpad
     budeme nově svážet jednou za 14
     dní podle nového svozového har-
     monogramu, který najdete v tom-
     to čísle na straně 5.
      „Odpad se tak sice bude svá-
     žet každý týden, ale komodity

     Krátce z radnice
     n Prořezání stromů
      V tomto období dojde v uli-
     ci Pod Studánkou k prořezávce
     stromů, konkrétně zdejších lip.
     Opět se prořezávka uskuteční
     po dohodě a na doporučení zku-
     šeného arboristy.
     n Zákaz vstupu stále platí
      Na doporučení odborníků
     z CHKO Český kras byly oplo-
     ceny zdravé stromy v lokalitě
     „na špičce“, aby se zabránilo
     případnému okusu bobrem. Ten
     již stačil ohlodat několik zdra- n Půl století v krasu. Tak se jmenuje nová výstava, kterou si můžete od března prohlédnout ve ven-
     vých topolů.        kovní Galerii Pěší zóna v Palackého ulici. Šest výstavních panelů je tentokrát věnováno 50. výročí
      Upozorňujeme občany, že  Chráněné krajinné oblasti Český kras a jsou rozdělené na pět tematických okruhů: Vápenec - základ
     minimálně do konce března pla- Českého krasu, Skály a stepi – specialisté na sucho, Jeřáby, šipáky a dříny, Letouni – netopýři
     tí zákaz vstupu do tohoto pro- a vrápenci a Hmyz - opomíjený a přeci důležitý. Výstava vznikla ve spolupráci s CHKO Český kras
     storu. Poté se rozhodne o dal- a k vidění bude až do konce června. n
     ším osudu okousaných stromů.
     n Velikonoce na Barrande Letošní Městský bál bude v dubnu
      Městské kulturní centrum
     společně s odborem sociálních
     věcí Městského úřadu Beroun  D louhou dobu se čekalo, zda nakonec musely být zrušeny. V Be- Letošní Městský bál se usku-
     připravuje velikonoční program  se v letošním roce Městský rouně jsme se ale pokaždé snažili teční 9. dubna od 20:00 v Kul-
     na náměstí Joachima Barranda  bál uskuteční, nebo bude muset myslet pozitivně a každou kulturní  turním domě Plzeňka. Vstupenky
     a v zahradě Muzea berounské  být kvůli koronavirovým opatřením akci jsme připravovali v naději, že  zakoupíte v infocentru Beroun
     keramiky, který se bude konat  zrušen. Nakonec ale máme pro mi- se pandemická situace zlepší a my  a na www.webticket.cz. K posle-
     13. dubna od 9:00 do 13:00.  lovníky společenských akcí a plesů  ji budeme moci uspořádat. A mno- chu a tanci bude hrát Moondan-
      Součástí programu bude  dobrou zprávu. Městský bál se hokrát se nám to v posledních  ce Orchestra v čele s Martinem
     i prezentace sociálních a návaz- uskuteční!    dvou letech osvědčilo jako napří- Kumžákem, kteří jsou nyní známí
     ných služeb doplněná prodejem  „Někteří pořadatelé se nechtěli klad nyní v případě Městského  především z pořadu Stardance.
     občerstvení a drobných výrobků  věnovat přípravám plesu či jiné kul- bálu,“ uvedl místostarosta Dušan  Chybět nebude ani tombola a do-
     klientů sociálních služeb. n turní akce, které by kvůli pandemii Tomčo.   provodný program. n
     www.mesto-beroun.cz                                          1
   1   2   3   4   5   6