Page 1 - Chytrý Zpravodaj - Dačice říjen 2021
P. 1

ŘÍJEN 2021     VydáVá Město dačicE     ZdaRMa do KaŽdÉ RodiNy      čÍslo 10 / 2021

          Jak to vidím aneb co máme za sebou a co nás čeká


     Máme za sebou tři čtvrtiny roku, a to zasluhuje rekapitulaci  jovat rekonstrukci rybníků Horního a Dolního Lučního nad Borkem,
     a výhled. Co tedy má město za sebou v tomto roce?  stejně jako Dolního rybníka v Prostředním Vydří. Máme projekty
                Záleží na tom v jaké oblasti. Minimál- i na další nové rybníky.
               ně máme za sebou období, kdy snad  A co silnice, chodníky a cyklostezky?
               nejvíce řádil COVID-19. To se podepsa- Nové nebo zrekonstruované chodníky a parkoviště můžete
               lo na všech oblastech života v Dačicích.  potkat v Dlouhé ulici, Jiráskově nebo pod lékařskými bytovkami
               Po celou dobu jsme se snažili pomáhat  u nemocnice. Pracuje se i na chodníku v Nádražní ulici. Nové je také
               všem Dačickým, kteří se dostali nebo  osvětlení cesty okolo kolejí k vlakovému nádraží. Dokončujeme
               mohli dostat do problémů právě díky  přípravu první etapy rekonstrukce ulic ve čtvrti k Hradišťku.
               této epidemii. A tak jsme zajistili záso- Myslím, že investice a opravy jsou v Dačicích v plném proudu,
               bování těm, co byli v karanténě nebo  co jiného ještě v letošním roce Dačice čeká?
               se jenom nechtěli dostávat do styku  Když pominu investice a opravy, kterých je samozřejmě ještě
               s velkým množstvím lidí. Dačickým lé-
     kařům jsme vozili vakcíny pro ty, co se chtěli proti COVID nechat  více, tak jsou před námi všemi dvě zásadní témata. V nejbližších
     naočkovat. Těm, co se nemohli dostat do očkovacího centra, jsme  dnech budeme mít opět možnost zvolit si při volbách do Poslanec-
     zajistili dopravu a pro ty ostatní jsme zajistili možnost očkování pří- ké sněmovny vedení našeho státu. Atmosféra je vyhrocená a s blí-
     mo v Dačicích. Zajišťovali jsme roušky, respirátory a dezinfekci pro  žícím se termínem voleb ještě bude. O to více je potřeba zachovat
                               chladnou hlavu a co nejvíce se seznámit s volebním programem
     žáky dačických škol.                kandidujících stran, hnutí a koalic. Je mi jasné, že se u nikoho nedá
     To vše jste určitě nezvládli sami?         stoprocentně souhlasit s jeho programem, pak nezbývá než si najít
      To samozřejmě ne, to by nebylo v silách žádné radnice. Vše jsme  toho, kdo nejvíce odpovídá mému názoru na směřování naší země
     dokázali především díky dlouhodobě výborné spolupráci se ško- a tomu dát svůj hlas. Největší chybou by bylo k volbám nejít a ne-
     lami, krajem, hasiči, lékaři, organizacemi zabývajícími se sociální  hlasovat. Pak se takový člověk vzdává své možnosti ovlivnit to, jak
     oblastí a dalšími.                 to bude u nás další čtyři roky vypadat a podle mého názoru nemá
     Život v Dačicích ale nebyl jenom o COVIDu, co dalšího jste dě- právo si na cokoli stěžovat. Druhým tématem, ryze dačickým, je
     lali?                        referendum ke křižovatce na Palackého náměstí. Doufám, že se
      Kromě řešení epidemie šel i v letošním roce život města dál. Sta- referenda zúčastní co nejvíce Dačických a že po něm bude jasné,
     věli jsme, investovali, opravovali a udržovali město v co nejlepším  jakou křižovatkou budeme v dalších letech (možná desítkách let)
     stavu. Pokud jde o investice, tak jsme právě nedávno dokončili  projíždět. I v tomto případě máme možnost ovlivnit, jaký bude dál
     učebnu cizích jazyků na ZŠ B. Němcové, učebnu robotiky na ZŠ  život v Dačicích. Přeji všem, kteří půjdou k volbám i k referendu,
     Komenského, výměnu střešní krytiny na tělocvičnách nové školy,  aby se rozhodli zodpovědně a aby své volby (nebo nevolby) nemu-
     skleník u staré školy nebo prádelnu ve školce Bratrská a další.  seli v budoucnu litovat.
     Je vidět, že do škol se hodně investuje a co další oblasti? Děkujeme za rozhovor
      Ani ostatní oblasti nezůstávají stranou našeho zájmu. V Bese-                  (red)
     dě se návštěvníci mohou těšit ze zbrusu nových záchodů nebo
     kompletně zrekonstruovaného horního sálu. Nájemníky bytové-
     ho domu nazývaného „kulaťák“ zase určitě potěší jeho zateplení,  infocentrum dačice
     a tím úspora za vytápění. Sportovci si už chválí kompletní výměnu  tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
     povrchu hřiště Za Lávkami.                   Otevírací doba: platí od 1. 10. 2021
     Jak vnímáte nutnost správného hospodaření s vodou?
      V podstatě ve dvou rovinách. Jednak v rovině zásobování oby-     pondělí      7:30–17:00 h
     vatel pitnou vodou a jednak v rovině zadržování vody v krajině.    úterý       7:30–15:00 h
     Pokud jde o zásobování pitnou vodou, tak Vodovod Landštejn, je-    středa       7:30–17:00 h
     hož členem jsou i Dačice, realizuje přívodní řad přes Červený Vrch  čtvrtek      7:30–15:00 h
     nebo obnovuje část přívodního řadu pro Dačice. Město dokončuje    pátek       7:30–14:00 h
     projekty na vodovody v Dolních Němčicích, Hostkovicích a Lipolci   sobota a neděle   zavřeno
     a požádali jsme o dotaci na propojení vodovodu z Velkého Pěčína  Nabízíme: kopírování, skenování, laminování, kroužkovou vaz-
     do Malého Pěčína. Zpracováváme i studii na zásobování Prostřed- bu, veřejný internet, hlášení městským rozhlasem, předprodej
     ního Vydří pitnou vodou. A pokud se jedná o zadržování vody v kra- vstupenek do KD Beseda a Kina Beseda, prodej regionální lite-
     jině, tak pokračujeme stejně jako v minulých letech v odbahňování  ratury, pohledů, suvenýrů, turistických známek a vizitek, ...
     městských rybníků, probíhá rekonstrukce Peráčku, budeme zaha-
   1   2   3   4   5   6