Page 1 - Chytrý Zpravodaj - Dačice - květen_2021
P. 1

KVĚTEN 2021     VydáVá MĚsTo dačicE     ZdaRMa do KaŽdÉ RodiNy       číslo 5 / 2021

            Jak to vidím, aneb proč se v našem regionu lže

      Při své práci starosty se setkávám s různými lidmi a komunikuji s různými médii. Musím říct, že se ve většině případů jedná
     o lidi, kteří mají zájem o to, co se děje a nebojí se říct, když se jim něco nelíbí, na druhou stranu jsou schopni a ochotni také
     pochválit, pokud se něco podaří. Potkávám se ale i s takovými, kteří jsou ochotni používat polopravdy a dokonce i lhát jenom
     pro to, aby očernili druhé a prosadili svůj názor. V tomto se asi náš region neliší od jiných.

               Když víme, s kým mluvíme, tak také do- to platí, protože ve vašich schránkách to máte zdarma. Ostatní, kte-
              kážeme odhadnout, o jaký typ člověka se  ří ví, co se v Dačicích skutečně děje, také ví, že ne všechno se daří
              jedná. S médii je to trochu složitější. No- a není vše růžové, ale že Dačice jsou město, kde se i přes všechny
              vináře, který vám klade otázky, zpravidla  nedostatky a překážky snažíme, aby se nám tu žilo lépe.
              osobně neznáte, a tak nevíte, jak vámi  PS: Slibuji všem, že toto byl poslední článek k tématu lží a polo-
              poskytnutou informaci nakonec použi- pravd v našem regionu (a nejenom v něm). Příště to už bude zase
              je. Podle mých zkušeností mohu říct, že  o tom, co se u nás skutečně děje.
              pokud se jedná o skutečného novináře                Karel Macků, starosta
              a přistupuje k tématu co nejobjektivněji,
              tak se nespoléhá na drby, ale informace si  Mobilní rozhlas
     ověřuje a snaží se ve svém článku popsat události tak, jak se staly,
     a ne tak, jak si je vymyslel. Takových novinářů si vážím, a i když kri- Zaregistrujte se do služby Mobilní rozhlas. Následně bu-
     tizují něčí práci, tak je považuji za objektivní a solidní.  dete ZDARMA dostávat všechny důležité informace (odstáv-
      Bohužel v poslední době do novin přispívají i tací, kteří považují  ky vody, elektřiny, uzavírky silnic, pozvánky na kulturní udá-
     za svůj úkol vytvářet senzace, kritizovat za každou cenu a jsou kvůli  losti a mnoho dalšího).
     tomu ochotni i lhát. A tak se můžeme dočíst o tom, jak v Třešti pro
     ty, co se nemohou dopravit do očkovacího centra, vyčlenila poli-       Co je Mobilní Rozhlas?
     klinika sanitní vozidlo, které za nimi dojede domů, ale nedočteme       Mobilní Rozhlas dává obcím,
     se už o tom, že dačičtí hasiči vozí seniory, kteří nemají dopravu, na    městům a institucím do rukou ty
     očkování do J. Hradce. Asi se to pisateli (novinářem ho nemohu na- nejmodernější nástroje pro chytrou komunikaci se svými občany
     zvat, protože nechci novináře urazit) nehodí. Dobrá, dá se pocho- a členy.
     pit, že na tuto informaci zapomněl, i když ji měl k dispozici. • Zasílá informace pomocí SMS, e-mailů a zpráv do mobilní ap-
      Jak si ale vysvětlit to, že napíše, jak si musí obvodní lékaři v Dači- likace
     cích sami vyzvedávat vakcíny proti COVID-19 v Jindřichově Hradci,  • Informuje o kulturních akcích, výpadcích energií, ale i ztrace-
     když jsme se s nimi dávno domluvili a vozíme je všem naráz měst- ných zvířatech a pohřešovaných lidech
     ským autem? Vím to, protože pro ně občas sám jezdím. Opět se to  • Informuje také efektivně seniory a slabozraké občany
     nehodilo?                      • Pomáhá řešit černé skládky a závady na území celé ČR
      U zastávky na Bílkov jsou odpadky po kamioňácích, kteří tu par- • Posílá Chytrý zpravodaj – Dačický zpravodaj v interaktivní
     kují, a nikdo s tím nic nedělá. Novinář by si zjistil, jaká je skutečná  podobě přímo ve vašem mobilním telefonu nebo e-mailu
     situace, ne tak náš pisatel. Pravda je taková, že radnice už několik  • Zapojuje občany do dění pomocí anket a participativních roz-
     let řeší s THK výstavbu parkoviště právě pro tyto kamioňáky a me- počtů
     zitím je městská policie upozorňuje na to, že u zastávky nemají par- Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas
     kovat. Nechal jsem tu také umístit popelnici a od té doby se situace  S aplikací budete mít všechny kontakty a informace kdykoli při
     výrazně zlepšila. Ale pozor, to by byla dobrá zpráva a ty se v našem  ruce. Díky užitečným funkcím jako je nahlašování podnětů, zvířecí
     regionu, alespoň pokud jde o Dačice, nenosí.    detektiv nebo pátrání po pohřešovaných osobách můžete pomoci
      A zpráva z jednání dačického zastupitelstva konaného 17. února?  svému okolí a v případě nouze aplikace pomůže také vám!
     Všichni, kdo tam byli, se ptají, co ta zpráva vlastně popisuje, proto- Aplikace funguje v rámci celé ČR.
     že to jednání probíhalo úplně jinak. Možná je to tím, že pisatel byl  Novinka: V rámci Mobilního Rozhlasu nyní máte k dispozici
     na jednání zastupitelstva 17. března a ne února (nevím jenom na  unikátní Covid report, který vám poskytne přehledné a transpa-
     jakém, protože dačické se ten den nekonalo a ani se konat nemělo).  rentní informace o výskytu COVID-19 v Dačicích.
      To je jenom několik příkladů za všechny, a když se nemluví prav- Každý den můžete zjistit:
     da v takhle jednoduchých věcech, kdo ví, jak je to s těmi složitěj- • Aktuální počet nakažených COVID-19 a denní přírůstek
     šími. Všichni, kdo pisatele známe, víme, že články odpovídají jeho  • Míru pozitivity – podíl nemocných na počtu obyvatel
     povaze a že se ani v budoucnu nejspíš nedočkáme ničeho lepší- • Srovnání se samosprávami v blízkém okolí
     ho. Je mi jenom líto těch, kteří si vytvářejí svůj pohled na svět na  • Srovnání se stejně velkými samosprávami v kraji
     základě takových a podobných článků, protože je to pohled velmi  Více informací a registrace na https://dacice.mobilnirozhlas.cz/.
     smutný a depresivní. Zkuste se jenom zamyslet nad tím, kdo a proč                 (red)
   1   2   3   4   5   6