Page 1 - Chytrý zpravodaj - Blansko 07/2022
P. 1

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET               PRÁZDNINOVÝ PROVOZ                  OPRAVY V AQUAPARKU

    RADNÍ NAVRHUJÍ ZVÝŠIT          str. 3   MATEŘSKÉ ŠKOLY SE OTEVŘOU         str. 4   NÁVŠTĚVNÍCI BUDOU VYUŽÍVAT        str. 5
    ČÁSTKU NA 700 TISÍC                 I V ČERVENCI A V SRPNU                NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
                                                                           Vyzkoušejte
                                                                         Chytrý zpravodaj


    číslo 7 I 27. května 2022 I ZDARMA                                                    www.blansko.cz   Začala další regenerace náměstí Republiky   ASFALTOVÉ PARKOVIŠTĚ V CENTRU MĚSTA NAHRADÍ ZELENÉ PLOCHY A MÍSTA K POSEZENÍ

       centru města zača-                                         vedoucí mezi kaskádami zů- to požádal všechny obyvatele
       la rekonstrukce čás-                                         stane zachované, boční ces- i návštěvníky města, aby byli tr-
       ti náměstí Republiky.                                        ta se schody se ale promění  pěliví. Věřím, že se vše zvládne
   VÚpravy čekají dosud                                            v bezbariérovou.      bez zbytečných průtahů a vše
   nerevitalizovanou plochu na-                                         Zhotovitel 16. května pře- nám pak vynahradí nově upra-
   cházející se mezi Poduklím                                         vzal staveniště. Během stavby  vené náměstí s odpočinkovou
   a již vydlážděným prostorem                                         bude rekonstruovaná plocha  zónou s posezením a spoustou
   v jižní části náměstí. Té domi-                                       oplocená, lidé tak budou mu- zeleně,“ doplnil starosta.
   nují vodní prvky symbolizující                                       set při průchodu náměstím Re- Úpravy části náměstí Re-
   ponornou říčku Punkvu, sou-                                         publiky zvolit v případě potřeby  publiky by měly trvat do polo-
   částí náměstí jsou také stání                                        alternativní cestu.    viny srpna. Náklady činí zhruba
   pro automobily v prostranství                                         „Stavební práce samozřejmě  deset milionů korun.
   před bankou a budovou měst-                                         přinesou omezení, rád bych pro-        > moj
   ského úřadu.
     Revitalizace nyní čeká také
   původní asfaltové parkoviš-
   tě v severní části náměstí, to
   částečně nahradí zelené plo-
   chy, posezení a místa pro od-
   počinek a zastavení. Stavební
   úpravy na náměstí Republiky
   skončí letos v srpnu.
     „Úpravy čekají jeden z po- Úpravy náměstí potrvají do poloviny srpna.        FOTO: Michal Záboj
   sledních prostorů v centru
   města, který je v původním ne- Asfalt na náměstí nahradí  viště menší plochu, parkovací  veřejným osvětlením nebo
   utěšeném stavu. Chceme, aby  zelené plochy s různými druhy  místa budou jinak uspořáda- mobiliářem.
   se stal pro obyvatele přívěti- vzrostlé vegetace a nové dláž- ná a soustředěná v blízkosti  Úpravy čekají i terasy od-
   vějším a navázal na již upra- dění. Novou podobu dostanou  komunikace. Počet stání ale  dělující náměstí Republiky od
   vené části náměstí Republiky,“  i parkovací místa pro auta.  zůstane stejný jako dosud.  Seifertovy ulice. I na nich se  Dodavatelská firma převzala staveniště od zástupců města.
   vysvětlil starosta Jiří Crha. Díky úpravám zabere parko- Projekt počítá také s novým  objeví nové lavičky. Schodiště            FOTO: Michal Záboj


   Střelecká soutěž prověřila um strážníků                                    V Blansku se děje…


   DRUŽSTVA ZE TŘÍ ZEMÍ SE UTKALA O POHÁR STAROSTY MĚSTA BLANSKA                         Do konce května je nutné uhradit poplatek za odpad. Stejně
                                                          jako v přechozích letech zůstává ve výši 540 korun.
       elkem šedesátka střel- trénují střelecké umění. Naše  nebo Přerova. Své střelecké  byly otočné. Modelové situa- V úterý 14. června se koná zasedání Zastupitelstva města
       ců ze tří zemí poměři- soutěž jejich praktické stře- umění předvedli také policisté  ce byly různé. Rozhodující byl  Blanska. Jednání je přístupné veřejnosti, sledovat je lze také
       la své síly na střelnici  lecké dovednosti prověřuje.  z partnerských měst Blanska,  čas i přesnost zásahu, včetně  on-line na webu města.
   Cv Drahanech. Měst-    Že má své jméno, potvrzuje  z polské Legnice a slovenské- nutnosti vynechat takzvané  Během června se budou opravovat vozovky v ulicích, kudy loni
   ská policie Blansko totiž na  i fakt, že své síly v praktických  ho Komárna.  „neterče“, jejichž zásah zna- vedly objízdné trasy spojené se stavbou přemostění. Podrob-
   své domovské střelnici uspo- střeleckých disciplínách přijeli  Na střelnici na všechny  menal časovou penalizaci,“  nosti najdete na straně 5.
   řádala v pátek 20. května už  poměřit v soutěži jednotlivců  čekala stanoviště simulující  popsal jeden z organizátorů  Mezi Blanskem a Skalním mlýnem začne od 1. června jezdit
   13. ročník střeleckých závodů  i družstev kolegové ze všech  konkrétní situace pro použi- Jaroslav Adámek. Krasobus. S jízdenkou získají cestující nárok na slevy na vstup-
   O pohár starosty města Blan- koutů České republiky i ze za- tí zbraně včetně rozmístění  V soutěži týmů nakonec  né nebo na nákupy. Více na straně 8.
   ska. Strážníci soutěžili v kate- hraničí,“ uvedl ředitel Městské  střelců, rukojmí a náhodných  zvítězili strážníci z MP Kar- Zámecký park v sobotu 4. června oživí tradiční Dětský den.
   gorii jednotlivců i jako členové  policie Blansko Martin Lepka. svědků. „Stanoviště prověřo- viná, blanenští se se ztrátou  Návštěvníci se mohou těšit na hudební a divadelní vystoupení,
   dvacítky tříčlenných družstev. Do Drahan dorazili měst- vala praktický výkon služby  jedné setiny procenta umístili  soutěže nebo show Michala Nesvadby. Vstup je zdarma.
     „Možná to někoho překva- ští strážníci například z Li- spojený s použitím služební  třetí za stříbrným družstvem  Naše princezna ze mlejna. Tak se jmenuje divadelní předsta-
   pí, ale i městští strážníci po  berce, Plzně, z Rožnova pod  zbraně. Soutěžící stříleli na ko- MP Rožnov pod Radhoštěm.  vení, které v pátek 10. června sehraje v zámeckém parku více
   celou dobu své aktivní služby  Radhoštěm, Mikulova, Brna  vové i papírové terče, některé  V soutěži jednotlivců si po- než 130 dětí z blanenských uměleckých škol. Podrobnosti na-
                                            hár starosty odnesl policista  jdete na straně 7.
                                            Jakub Křenek z Rožnova pod  Plnit sny potřebným budou účastníci dalšího ročníku charita-
                                            Radhoštěm, stříbrný skon-  tivní akce You Dream We Run. Čtyřiadvacetihodinový štafetový
                                            čil Karel Kašpar z MP Brno,  běh se koná 11. a 12. června na atletickém stadionu ASK na
                                                          Sportovním ostrově. Více na straně 6.
                                            bronzový Michael Rumpel
                                            z MP Karviná. Nejlepším bla- Zámecký park bude po dvouleté přestávce opět hostit hudeb-
                                            nenským strážníkem byl Jaro- ní festival Morava park fest. V sobotu 25. června na něm vy-
                                                          stoupí například Tomáš Klus, Leoš Mareš, Michal Hrůza nebo
                                            slav Adámek, který si vystřílel  Petra Janů.
                                            čtvrtou příčku. V soutěži za-
                                            hraničních družstev zvítězili
                                            policisté z polské Legnice.
                                             „Jsem rád, že se tradice
                                            této mezinárodní soutěže
                                            mohla po tříleté nucené pře-
                                            stávce způsobené covidovou
                                            pauzou obnovit. Vnímám, že
                                            podobná setkání jsou důležitá
                                            nejen kvůli testu dovedností,
                                            ale zejména kvůli výměně in-
                                            formací, zkušeností a poznat-
                                            ků z praxe,“ doplnil starosta
    Na střelnici na soutěžící čekala stanoviště simulující konkrétní situace pro použití zbraně. Blanska Jiří Crha.
                                 FOTO: Pavla Komárková           > pak
   1   2   3   4   5   6