Page 1 - Chytrý zpravodaj - Blansko 01 2022
P. 1

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA                   ROZPOČET NA ROK 2022                 BLANSKO VÁNOČNÍ
                                                 str. 4až6
    MĚSTO NABÍZÍ               str. 3   SEZNAMTE SE S ROZPOČTEM                FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ            str. 7
    POZEMKY INVESTORŮM                  A INVESTICEMI                     MÁ SVÉ VÍTĚZE
                                                                           Vyzkoušejte
                                                                         Chytrý zpravodaj


    číslo 1 I 25. ledna 2022 I ZDARMA                                                     www.blansko.cz


   Stavba nového obchodního centra už začala
   DEMOLICE SKLENÍKŮ JE DOKONČENA. PODÉL SVITAVY UŽ VYRŮSTÁ NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

      rostor po bývalých skle- všechny hlavní stavby dokon- Součástí stavby nového  stavebních prací měla zůstat   zahnat pochybnosti těch, kteří  celou dobu výstavby nového
      nících v areálu na ulici  čeny,“ doplnil Bohumil Synek. komplexu bude také napojení  průjezdná alespoň jedním pru- nevěřili, že se nové obchodní  kruhového objezdu. Doprav-
      Poříčí už se mění na  Na jaké obchody se mohou  na stávající komunikace pomo- hem. Přesné termíny zatím ne- centrum na místě bývalých  ních omezení nejen na hlav-
   Pstaveniště. Dokončena   místní těšit, zatím M. S. Blanen- cí nového kruhového objezdu. známe, předpokládáme ale, že  skleníků podaří zrealizovat,“  ním tahu městem bylo zejmé-
   je demolice skleníků i dalších  ská odhalit nechce, podle jejích  „Nyní připravujeme jedná- bude dokončená ještě letos,“  okomentoval starosta Blan- na v loňském roce hodně,“ do-
   budov bývalého zahradnictví  zástupců má ale společnost už  ní s policií a městem ohledně  odhaduje Bohumil Synek. ska Jiří Crha. plnil Jiří Crha.
   a dělníci už několik týdnů při- sepsané smlouvy o budoucí  harmonogramu výstavby nové  „Stavební ruch v areálu bý- „Určitě uvítáme, když zů- V souvislosti s budováním
   pravují prostranství na stavbu  spolupráci s většinou nájem- okružní křižovatky. Plánujeme,  valých skleníků nyní opravdu  stane zachovaný alespoň čás- nového obchodního centra se
   nového obchodního centra.  ců nových obchodních prostor. že by ulice Poříčí i v průběhu  nabral tempo, snad to pomůže  tečný průjezd křižovatkou po  doplnění ještě letos dočká
   Nová prodejna potravin a další                                                     také Sportovní ostrov. Na pra-
   obchody by se na levém břehu                                                      vém břehu řeky Svitavy totiž
   Svitavy u výjezdu z Blanska na                                                     město vybuduje nový chod-
   Ráječko měly otevřít příští rok.                                                    níček. „Právě probíhá veřej-
     „Demolice celého prostoru                                                      ná soutěž na zhotovitele no-
   už je hotová, vydaná a pravo-                                                     vého mlatového chodníčku,
   mocná jsou také stavební po-                                                      který povede od Expalu podél
   volení. Zbývá ještě odvozit část                                                    celého okruhu až k cestě ve-
   materiálu určeného k recyklaci.                                                    doucí ke splavu. Podél něho
   Už jsme ale zahájili kroky smě-                                                    doplníme lavičky i odpadkové
   řující k realizaci stavby, začíná-                                                   koše,“ popsala vedoucí odboru
   me opěrnou zdí, kterou v areálu                                                    správy a rozvoje města Petra
   budujeme téměř v celé délce                                                      Skotáková. Projekt za téměř
   řeky Svitavy. Stavbu jsme nyní                                                     1,5 milionu korun by měl být
   proto předali specializované fir-                                                   hotový do léta.
   mě, která provádí pilotáž zákla-                                                     Nové obchodní centrum
   dů a následně zajistí budování                                                     v areálu někdejších skleníků
   opěrné zdi,“ popsal zástupce                                                      by mělo být dokončené v břez-
   zhotovitele Bohumil Synek.                                                       nu 2023. Obchodní prostory
     Opěrnou zeď by dělníci měli                                                     doplní také nové parkoviště, la-
   dokončit v únoru, následovat                                                      vičky i osázené zelené plochy.
   pak budou zemní práce a pře-                                                      Podél břehu Svitavy vznikne
   ložky inženýrských sítí. V are-                                                    prostor nového parku, osazení
   álu se musí přeložit ještě pá-                                                     zelených ploch i mobiliář zajis-
   teřní plynovod, vedení elektřiny                                                    tí zhotovitel, město si zelené
   a další rozvody. „Poté začnou                                                     plochy a mobiliář po dokonče-
   zemní práce na základech                                                        ní stavby převezeme a bude
   a vlastní stavba nových objek-                                                     zajišťovat jejich údržbu.
   tů. Do konce roku chceme mít  Areál bývalých skleníků obsadily stavební stroje.                  FOTO: Michal Záboj      > Pavla Komárková

   Město ocenilo školáka za úklid na Palavě                                   V Blansku se děje…

                                                          Galerie města Blanska zve na první dvě letošní výstavy. Brněn-
   PAVEL MATUŠKA SE PUSTIL DO ÚKLIDU PO SILVESTROVSKÉ NOCI                            ský malíř Miroslav Štolfa na svých obrazech zachytil atmosféru
                                                          motocyklových závodů a další motoristická témata. Slovenský
                                                          multimediální umělec Erik Sikora se představuje s expozicí
       ebylo mu lhostejné,  tlí a petard a další pozůstatky  „Jsem skaut a nemám rád  uklidit,“ vysvětil Ivo Stejskal. Okolíkola. Vstup do galerie je zdarma.
       jak po silvestrovské  po nočních návštěvnících. Za  nepořádek, který je někde  Školák Pavel Matuška ale  Městská knihovna zve 28. ledna v 18:00 hodin na vernisáž vý-
       noci vypadala rekre- svůj postoj pak skaut Pavel  v přírodě. Původně jsem šel  nebyl jediný, kdo na Palavě  stavy blanenské výtvarnice Evy Juračkové. Sví díla představí
   Nační oblast Palava,    Matuška, který je žákem šesté  uklidit po ohňostroji, který  po silvestrovských oslavách  v expozici nazvané Jamais vu, neboli nikdy neviděno.
   a sám od sebe se pustil do  třídy základní školy ve Dvorské  jsme měli my. Nepořádek byl  uklízel. O rekreační oblast se  Komorní orchestr města Blanska zve na novoroční koncert.
   úklidu. Hned v sobotu dopoled-  ulici, dostal od města poděko- ale všude kolem, tak jsem za- stará městská firma Služby  Koná se v sobotu 29. ledna v 19:00 hodin v kostele sv. Marti-
   ne začal sbírat zbytky rachej- vání a drobné dárky. čal uklízet. Na hrázi přehrady  Blansko. „Naši pracovníci na  na a zazní na něm díla G. F. Händela, A. Vivaldho, A. Piazzolly,
                              toho bylo opravdu hodně, tak- místě sesbírali jedenáct pytlů  J. Williamse a dalších skladatelů.
                              že všechno, co se dalo uklidit,  odpadů,“ upřesnil ředitel firmy  V Muzeu Blanenska vrcholí přípravy na otevření nové stálé expo-
                              jsem tam uklidil,“ popsal ško- Zdeněk Grünwald.    zice nazvané Obrazy z Moravského Švýcarska. Návštěvníkům
                              lák, který poděkování a dárky  Posilvestrovský úklid pro- představí například objevitele unikátního podzemí Moravského
                                                          krasu, jeho geologickou minulost i některé zajímavé nálezy.
                              od města převzal od blanen- běhl i v dalších částech měs- Vernisáž výstavy se koná 24. února
                              ského radního Iva Stejskala  ta. Ještě během soboty a ne-
                              před celou třídou.     děle pracovníci Technických  Výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež a dospělé do
                                                          26 let vyhlásil blanenský Klub Ulita. Téma zní: Ke hvězdám
                                Právě on si chlapce, který  služeb Blansko uklidili střed  a uzávěrka je 28. února.
                              na Palavě uklízel zbytky po sil- města i další exponovaná mís-
                              vestrovské noci, všiml. Hned  ta a vysypali odpadkové koše.
                              mu bylo jasné, že nezištný čin  Až do konce ledna bude
                              školáka si zaslouží ocenit. ve městě i v jeho místních
                                „V přírodě je relativně velký  částech probíhat také svoz
                              nepořádek a lidé často něco  vánočních stromků. Lidé by
                              odhodí, aniž by si pravděpo- je měli odkládat do bezpro-
                              dobně uvědomovali, že ne- střední blízkosti míst, kde jsou
                              pořádek po nich musí někdo  umístěny nádoby na separo-
                              zase uklidit. Ocenění Pavlova  vaný odpad. Pracovníci Tech-
                              přístupu může být motivací  nických služeb pak stromky
                              i pro ostatní děti, hlavně pro- budou průběžně odvážet.
                              to, aby samy neznečišťovaly      > Michal Záboj
    Radní Ivo Stejskal jménem města poděkoval Pavlu Matuš- přírodu a pokud nějaký nepo-
    kovi.              FOTO: Michal Záboj řádek uvidí, aby se ho snažily
   1   2   3   4   5   6